ДСТУ 8302:2015 ПРИКЛАДИ ОСНОВНИХ ПОСИЛАНЬ

ДСТУ 8302:2015

 

Характеристика джерела /

Різновиди посилання

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ

  Внутрішньотекстове посилання

Тільки у тесті

…Об’єктами правових відносин можуть бути різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, які становлять цінність, а також діяння суб’єктів права. (Правознавство. Київ: Університет «Україна», 2013. С. 27-28)…
  Підпорядковане посилання

У тесті

 

внизу сторінки

 

….У статті Добровольської В. «Адміністративна діяльність органів культури» подано таке визначення …[1]

[1]. Вісник Книжкової палати. 2012. № 4. С. 18-20.

Цитовано не за першоджерелом

 

Підпорядковане посилання

 

Ось тут і проявилася в деякій мірі особливість українського характеру, коли усі хотіли бути «гетьманом»[1]

[1] Цит. за: Андрухів І., Французом А. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій. Івано-Франківськ, 2008. С. 31.

Позатекстове посилання

Один автор

[3, с. 15]

 

3. Галунько В. Охорона права власності: адміністративно-правові аспекти: монографія. Херсон: ХМД, 2008. 348 с.

Два, три автори

[5, c. 147]

5. Галунько В., Пономаренко Г., Шкарупа В. Теорія держави і права: конспект лекцій. Херсон: ХМД, 2010. 280 с.

Чотири і більше авторів

[7. c. 345]

7. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України: навчальний посібник. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. Т 1. Загальне адміністративне право. 272 с.

Стаття

[8]

8. Галунько В. В. Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 3. С. 124-131.

Закон

[9]

9. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон за станом на 01.11.2016. Голос України від 15.01.2016. № 6.

Адміністративний акт

[11]

11. Положення про Міністерство юстиції України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014. № 228. Офіційний вісник України від 15.07.2014. № 54. С. 88

Національний стандарт

[23]

23. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ. 2015.

Багатотомне видання

[26, с. 675]

26. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. відп. ред. Ю. Римаренко, Я Кондратьєв, В. Тацій та ін. Київ: Ін Юре. Т. 3. 1224 с.

Електронний ресурс

[27]

 

 

[28]

27. Галунько В. Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URI: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 22.10.2016)

28. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254. База даних Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D (дата звернення: 22.10.2016)

Автореферат

[29, с. 21]

29. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. 35 с.