Проект Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки» 09.01.2017

Проект

Закон України
«Про малі виробничі бізнес-парки»

Закон визначає правові й організаційні засади створення та функціонування малих виробничих бізнес-парків з метою реалізації підприємницького потенціалу Українського народу, залучення до заснування нових виробничих підприємств інвестицій громадян України (діаспори), за сприяння добровільно об’єднаних територіальних громад, з метою виробництва орієнтованої на експорт продукції, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури як матеріальної основи розвитку місцевих громад в умовах децентралізації.

 

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністрація малого виробничого бізнес-парку (далі – адміністрація) – призначений на конкурсних засадах сесією добровільно об’єднаної територіальної громади директор і прийняті ним на роботу заступники малого виробничого бізнес-парку;

2) ініціатор створення малого виробничого бізнес-парку – добровільно об’єднана територіальна громада (далі – місцева рада), створена відповідно до Закону України 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91);

3) малий виробничий бізнес-парк (далі – бізнес-парк) – юридична особа, створена за рішенням добровільно об’єднаної територіальної громади для розміщення виробничих підприємств, з пільговим фіскальним режимом і режимом експортно-імпортних операцій;

4) підприємство малого виробничого бізнес-парку (далі – підприємство бізнес-парку) – суб’єкт господарювання, який створений і функціонує на території малого виробничого бізнес-парку та відповідає вимогам статті 9 цього Закону, а також отримав пільговий режим господарської діяльності;

5) територія малого виробничого бізнес-парку (далі – територія бізнес-парку) – земельна ділянка (ділянки), виділена місцевою радою або (та) надана державою і (чи) приватними особами в межах адміністративної території добровільно об’єднаної територіальної громади для розміщення підприємств бізнес-парку;

6) нове обладнання і механізми – сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що будуть використовуватися на підприємствах бізнес-парків, раніше не були у вжитку (виробництві) та випущені не пізніше трьох років тому;

7) інтелектуальний продукт з правом власності – результати інтелектуальної, розумової, духовної та творчої діяльності, втілені у відкриттях, винаходах, патентах, наукових звітах, проектах, раціоналізаторських пропозиціях, комп’ютерних програмах, що належать (будуть належати) на праві власності підприємству бізнес-парку;

8) публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;

9) товари українського походження – товари, що повністю вироблені або достатньо перероблені в Україні відповідно до критеріїв, установлених Митним кодексом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, №46-47, № 48, ст.552).

Стаття 2. Законодавство про бізнес-парки

 1. Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних парків становлять Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141), Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№40-44, ст.356), Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144), Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27), Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, № 15-16, № 17, ст.112), Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552), Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458, Закон України 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91), Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23), Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343), Закон України від 06.09.2012 № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.410), Закон України від 05.04.2007 № 877-v «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389), цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

 1. Цей Закон поширюється на відносини, що виникають у зв’язку зі створенням, функціонуванням і ліквідацією бізнес-парків та підприємств бізнес-парків на основі використання його учасниками земельних ділянок, природних ресурсів, майна й цілісних майнових комплексів, залучення інвестицій для здійснення виробничої орієнтованої на експорт господарської діяльності.
 2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність суб’єктів господарювання, які не відповідають вимогам цього Закону.

Стаття 4. Основні засади створення та функціонування бізнес-парків

Створення та функціонування малих виробничих бізнес-парків на території України здійснюються на таких засадах:

1) вільного доступу до інформації про можливість використання земельних ділянок, виробничих приміщень бізнес-парків та інвестицій для створення й розвитку підприємств бізнес-парків;

2) можливості засновників підприємств бізнес-парків на конкурсних задах обирати (змінювати) бізнес-парк;

3) гарантування прав на земельну ділянку підприємству бізнес-парку в межах бізнес-парку, зокрема в разі зміни бізнес-парку та припинення дії цього Закону;

4) державної підтримки створення бізнес-парку;

5) державного й органів місцевого самоврядування стимулювання розвитку підприємств бізнес-парків.

 

РОЗДІЛ 2
ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЗНЕС-ПАРКУ

Стаття 5. Права бізнес-парків

Бізнес-парки мають право:

1) на державну підтримку щодо їх заснування й розвитку;

2) на звільнення від державних перевірок строком на 5 років з моменту створення згідно із Законом України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст. 389);

3) укладати договори на розміщення на своїй території підприємств бізнес-парків; перший договір – стоком на три роки, наступний – безстрокового (на час дії цього Закону).

4) отримувати плату від підприємств бізнес-парків, розміщених на території бізнес-парку після початку реалізації ними продукції, але не пізніше ніж через три роки після виділення земельної ділянки;

5) розривати договори з підприємствами бізнес-парків на оренду земельних ділянок, якщо вони впродовж трьох років не розпочали промислового виробництва.

Стаття 6. Обов’язки бізнес-парків

Бізнес-парки зобов’язані:

1) прийняти концепцію та план розвитку, в яких висвітлити:

– площу земель, що виділені радою під бізнес-парк, площу земельної ділянки, що визначена для одного підприємства, спеціалізацію бізнес-парку;

– підтримку (пільгу), що надається добровільно об’єднаною територіальною громадою підприємствам бізнес-парків.

2) першу половину (50 відсотків) земельних ділянок надавати підприємствам бізнес-парку безкоштовно на конкурсних засадах;

3) забезпечити відповідну інфраструктуру для функціонування підприємств бізнес-парку: засоби зв’язку й Інтернету; водопостачання та водовідвід (каналізацію); електроживлення, під’їзні шляхи, вивіз промислових відходів;

4) не втручатись у комерційну діяльність підприємств бізнес-парків;

5) не перешкоджати перенесенню виробництва підприємства бізнес-парку в інший бізнес-парк.

Стаття 7. Порядок створення бізнес-парків

 1. Бізнес-парки створюються добровільно об’єднаними територіальними громадами. Бізнес-парки створюються за рішенням відповідної місцевої ради у формі юридичної особи, у назві якої використовується кліше «Малий виробничий бізнес-парк …».
 2. Бізнес-парк реєструється відповідно до Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263).

У статуті бізнес-парку прописуються концепція, спеціалізація, план розвитку, пільги, які надаються підприємствам бізнес-парку. Статут затверджується рішенням сесії місцевої ради.

Стаття 8. Класифікація малих виробничих бізнес-парків

Залежно від якості створення умов для заснування й розвитку підприємств бізнес-парки поділяються на рівні:

D – юридично оформлений бізнес-парк із зазначенням меж земельних ділянок для підприємств бізнес-парку;

С – додатково до рівня D побудовані під’їзні шляхи до земельних ділянок підприємства бізнес-парку;

B – додатково до рівнів D і С підведені відповідні комунікації: електроживлення й Інтернет; водопостачання й водовідвід із відповідними документами – за правилом «укладай договір і будуй».

A – додатково до рівнів D, С і B побудовані типові виробничі приміщення; є підприємство, яке здійснює вивіз промислових і побутових відходів – за правилом «укладай договір і монтуй обладнання».

Базовим є рівень «B». Рівні визначаються бізнес-парком самостійно з виставленням інформації (фото) та офіційному веб-сайті бізнес-парку. Громадські організації, які здійснюють захист прав і законних інтересів підприємств бізнес-парків, можуть здійснювати критичне оцінювання цих рівнів. Визначені рівні можуть мати подальшу цифрову деталізацію (від 4 до 1 – найвищого) за рішенням спеціалізованої асоціації.

 

РОЗДІЛ 3
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 9. Вимоги до підприємств бізнес-парків

 1. Підприємства бізнес-парків мають відповідати таким вимогам:

1) засновані на території бізнес-парку добровільно об’єднаної територіальної громади фізичними або юридичними особами, в яких розриті кінцеві бенефіціари, за виключенням осіб країн-агресорів;

2) одна й та ж особа не може бути засновником більш ніж одного підприємства бізнес-парку;

3) у статуті підприємства бізнес-парку мають передбачатися виключно виробничі види діяльності;

4) для виробництва має використовуватися нове обладнання й механізми.

 1. Не можуть мати статусу підприємства бізнес-парку суб’єкти господарювання, які займаються торговельною, фінансовою, посередницькою, аудиторською, будівельною діяльністю, діяльністю у сфері здійснення перевезень, транспортування та переробки газу, нафти, електроенергії, виробництвом підакцизних товарів, іншою невиробничою та сфери послуг діяльністю.

Стаття 10. Права підприємств бізнес-парків

Підприємства бізнес-парків мають право на:

1) звільнення від оподаткування прибутку підприємств відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112);

2) на нульову ставку мита для імпорту нового виробничого обладнання й механізмів відповідно до Митного тарифу України, установленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 20-21, ст. 740);

3) звільняються від планових заходів державного нагляду (контролю) згідно із Законом України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389);

4) державні гарантії щодо кредитування будівництва та налагодження виробництва відповідно до положень розділу 4 цього Закону та Закону України від 11.04.2011 № 386 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23);

5) залучення інвестицій від громадян України, іноземців (крім країн-агресорів), вітчизняних іноземних юридичних осіб (крім країн-агресорів) згідно із Законом України від 06.09.2012 № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, №32, ст.410);

6) земельну ділянку для будівництва виробничих приміщень відповідно до розділу 4 цього Закону;

7) державну підтримку щодо інформаційного супроводу та надання консультацій як у країні, так і за її межами щодо стимулювання експорту продукції підприємствами бізнес-парку;

8) вільний перехід з одного до іншого виробничого бізнес-парку без зміни фактичного місця виробництва.

Стаття 11. Обов’язки підприємств бізнес-парків

 1. Здійснювати виключно виробничу бізнес-діяльність і виробництво інтелектуального продукту з правом власності.
 2. Дотримуватися екологічних, санітарних, пожежних, технологічних та інших норм виробництва згідно з Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458, Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218);

Стаття 12. Правовий статус підприємства бізнес-парку

Підприємства бізнес-парку отримують статус виробничого підприємства малого бізнес-парку, уперше (на три роки) і безстроково (на час дії цього Закону) після їх внесення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до Реєстру підприємств малих виробничих бізнес-парків.

Стаття 13. Порядок отримання правового статусу підприємства бізнес-парку вперше:

 1. Для внесення до реєстру підприємств бізнес-парку вперше до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, подаються:

1) реєстраційна заява;

2) копія статуту підприємства бізнес-парку;

3) відомості про засновників;

4) довідка органу місцевого самоврядування про розміщення підприємства бізнес-парку на території малого бізнес-парку.

 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику, перевіряє відомості, які містяться в поданих документах, на відповідність їх вимогам підпунктів 1, 2, 3 пункту 1 та пунктів 2, 3 статті 9 цього Закону.

За результатами розгляду заяви, установчих документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику, ухвалює рішення про:

– внесення виробничого підприємства бізнес-парку до реєстру підприємств бізнес-парків;

– мотивовану відмову (невідповідність статті 9 цього Закону) щодо внесення виробничого підприємства малого бізнес-парку до реєстру підприємств бізнес-парків.

Стаття 14. Порядок отримання правового статусу підприємства бізнес-парку безстроково

 1. Для внесення до реєстру підприємств бізнес-парків виробничих підприємств малих бізнес-парків безстроково до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за шість місяців до кінця дії статусу підприємства бізнес-парку вперше подаються такі документи:

1) реєстраційну заяву;

2) довідку про поставлення продукції на експорт.

 1. За результатами розгляду заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику, ухвалюється рішення про:

а) внесення виробничого підприємства малого бізнес-парку до реєстру підприємств бізнес-парків безстроково;

б) мотивовану відмову (невідповідність статті 9 цього Закону) щодо внесення виробничого підприємства малого бізнес-парку до реєстру підприємств бізнес-парків безстроково.

 

РОЗДІЛ 4
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ МАЛИХ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 15. Комплексна програма будівництва бізнес-парків

Кабінет Міністрів України ухвалює комплексну програму створення та розвитку бізнес-парків, у якій розкриває такі положення:

1) заходи щодо стимулювання експорту продукції підприємств бізнес-парків;

2) заходи щодо виділення з державного бюджету коштів на розроблення нових видів конкурентоспроможних технологій для підприємств бізнес-парків, які розподіляються виключно на конкурсних засадах серед вітчизняних наукових установ;

3) створення умов для заснування інноваційно-технологічних виробництв, новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційних товарів українського походження;

4) забезпечення виробничої та фінансової кооперації із зарубіжними країнами, насамперед із країнами-учасницями ЄС;

5) заходи щодо сприяння громадянам України у вкладенні власних коштів у створення нових підприємств бізнес-парків, правовий механізм податкової амністії для осіб, які вклали кошти в заснування та розвиток підприємств бізнес-парків;

6) визначення порядку підтримки за рахунок державного бюджету бізнес-парків, які розподіляються виключно на конкурсних засадах на розвиток інфраструктури;

7) визначення порядку підтримки за рахунок державного бюджету підприємств бізнес-парків, які розподіляються виключно на конкурсних засадах для організації випуску нової орієнтованої на експорт продукції;

8) заходи щодо сприяння заснуванню енергозбережних виробництв, зокрема з розширенням використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Стаття 16. Особливості фіскального режиму підприємств бізнес-парків

 1. Підприємства бізнес-парків мають податкові пільги згідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112).
 2. Підприємства бізнес-парків за нульовою ставкою мита ввозять на територію України технології та нове технологічне обладнання (засоби виробництва), які будуть використовуватися виключно і безпосередньо для виробництва продукції згідно з Митним кодексом України від 13.03.2012 №4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, №46-47, №48, ст.552).

Обладнання (механізми), які мають подвійне призначення (можуть використовуватися як для виробництва, так і для споживання), не підпадають під дію цієї статті.

 1. Підприємства бізнес-парків вільно без вивізних мит вивозять продукцію – товари українського походження – згідно з Митним кодексом України від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552).
 2. Квотування експортних операцій підприємств бізнес-парків щодо товарів українського походження не припускається.

Вітчизняним органам контролю забороняється вимагати від підприємств бізнес-парків сертифікати (якості, відповідності тощо) при здійсненні експортних операцій, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

 1. Не припускається погіршення особливостей фіскального режиму виборчих підприємств бізнес-парків з ухваленням нових законів, зокрема щодо збільшення кількості і ставок податків та посилення режиму експортно-імпортних операцій.

Стаття 17. Державні гарантії щодо кредитування розвитку виробничих підприємств малих бізнес-парків

 1. Держава надає підприємствам бізнес-парків за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, безвідсоткові кредити (позики) на конкурсних засадах.
 2. Держава компенсує підприємствам бізнес-парків відсотки за кредитами, взятими в комерційних банках, отриманими на закупку нового обладнання та механізмів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, на конкурсних засадах.
 3. Держава відшкодовує збитки інвесторам або/та підприємствам бізнес-парків, або/та банкам-кредиторам у випадку їх завдання, в результаті зміни законодавства, або у випадку зловживань державних службовців, за рахунок державного бюджету та на суму, що не перевищує в еквіваленті 1 мільйон 500 євро.

Стаття 18. Державне стимулювання виробництва й експорту продукції підприємствами бізнес-парків.

Державне стимулювання експорту продукції виробничими підприємствами бізнес-парків здійснюється через страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту згідно із Законом України від 20.12. 2016 № 1792-VIII «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» (Голос України від 31.12.2016 №251).

 

РОЗДІЛ 5
ПІДТРИМКА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 19. Планування розвитку підприємств бізнес-парків

Добровільно об’єднана територіальна громада ухвалює комплексну програму розвитку підприємств малих бізнес-парків, в якій зокрема визначає спеціалізацію бізнес-парку, розмір земельної ділянки, що надається під будівництво, пільги, які надаються, інші переваги й стимули для підприємств бізнес-парку.

 

Стаття 20. Податкові пільги щодо місцевого бюджету

Місцева рада має право надавати підприємствам бізнес-парків податкові канікули щодо місцевих податків, але не більше ніж на три роки, або/та встановлювати пільгові ставки оподаткування місцевих податків, але не більше ніж на п’ять років.

Стаття 21. Особливості виділення земель для будівництва підприємств малих бізнес-парків

Перші земельні ділянки для будівництва підприємств малих бізнес-парків надаються місцевими радами безкоштовно на конкурсних засадах.

Інші 50% земельних ділянок, виділених для будівництва підприємств бізнес-парків, розподіляються через аукціон.

 

РОЗДІЛ 6
ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 22. Права інвесторів

Фізичні особи-інвестори, які не є на публічній службі в Україні, звільняються від надання пояснень щодо джерел походження коштів, вкладених у заснування й розвиток підприємств бізнес-парків.

Такий обов’язок у них виникає в разі вступу (поновлення) на публічній службі.

Стаття 23. Захист капіталу інвесторів

Державні органи не можуть конфіскувати кошти (обладнання), вкладені в заснування й розвиток підприємств бізнес-парків, за винятком порушення ними пп. 1, 2 статті 11 цього Закону.

Держава відшкодовує за рахунок державного бюджету збитки, завдані інвесторам унаслідок змін до законодавства, що погіршили правовий режим підприємств бізнес-парків, чи завдані злочинними діями посадових осіб органів державної влади.

 

РОЗДІЛ 7
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 24. Адміністративні санкції, що накладаються на бізнес-парки

 1. У разі якщо впродовж одного року з моменту створення жодне підприємство бізнес-парку не розпочало випуск і продаж продукції, органом Державної фіскальної служби виноситься попередження.
 2. У разі якщо впродовж трьох років з моменту створення на території бізнес-парку підприємства бізнес-парку не розпочали випуск і продаж продукції, органом Державної фіскальної служби подається до суду позов про ліквідацію бізнес-парку.

Стаття 25. Адміністративні санкції, що накладаються на підприємства малих виробничих бізнес-парків

 1. У разі якщо впродовж року з моменту створення підприємства бізнес-парку не здійснюють виробничу бізнес-діяльність або (та) виробництво інтелектуального продукту з правом власності, адміністрацією бізнес-парку виноситься попередження.
 2. У разі якщо впродовж трьох років з моменту створення підприємство бізнес-парку не здійснює виробничу бізнес-діяльність або (та) виробництво інтелектуального продукту з правом власності, адміністрація бізнес-парку вносить подання до органів Державної фіскальної служби України про позбавлення правового статусу підприємства бізнес-парку.

Орган державної фіскальної служби в термін до 6 місяців з моменту означеного подання від адміністрації бізнес-парку має ухвалити рішення про позбавлення правового статусу підприємства бізнес-парку або залишення такого статусу, якщо підприємство бізнес-парку розпочало виробничу діяльність.

Стаття 26. Адміністративна відповідальність посадових осіб публічної адміністрації за порушення прав і законних інтересів інвесторів та підприємств бізнес-парків.

 1. Вимагання від інвесторів інформації про джерело походження коштів, укладених у заснування й розвиток підприємств бізнес-парків,

– тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади публічних службовців на строк від одного до трьох років.

 1. Порушення прав підприємств бізнес-парків, передбачених статтями 10, 17 цього Закону,

– тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Ті самі дії, учинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 

– тягнуть за собою накладення на посадових осіб штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади публічних службовців на строк від трьох місяців до одного року.

 1. Звернення до посадової особи суб’єкта владних повноважень з вимогою (проханням) до підприємства бізнес-парку щодо отримання чи фактичне отримання матеріальної допомоги, 

– тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 

– тягнуть за собою накладення на посадових осіб штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади публічних службовців на строк від трьох до шести місяців.

Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 27 цього Закону, складають посадові особи громадських організацій, що здійснюють захист прав і законних інтересів підприємств бізнес-парків, у статутах яких передбачені такі повноваження. Постанову виносить місцевий суд.

РОЗДІЛ 8
ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ БІЗНЕС-ПАРКІВ

Стаття 27. Підстави для ліквідації бізнес-парків

Бізнес-парк ліквідується за рішенням місцевої ради, яка є ініціатором його створення, або примусово в судовому порядку.

Стаття 28. Порядок ліквідації бізнес-парку

 1. Рішення про ліквідацію бізнес-парку ухвалює місцева рада, яка була ініціатором його створення.
 2. Ліквідація малого бізнес-парку не є підставою для позбавлення статусу підприємств бізнес-парку – вони продовжують свою діяльність до кінця строку, передбаченого цим Законом..
 3. У разі ліквідації бізнес-парку права на земельні ділянки передаються місцевій раді, яка була ініціатором його створення, – крім земельних ділянок підприємств ліквідованих бізнес-парків, що працюють.

 

РОЗДІЛ 9
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування та діє протягом 20 років, або до моменту вступу України в Європейський Союз.

ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №13, ст.91) статтю 9 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. Шляхом підтримки виробничого підприємництва відповідно до Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки»;

2) Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити статтею 66-2 такого змісту:

«Стаття 66-2. Землі малих виробничих бізнес-парків

 1. Землі малих виробничих бізнес-парків належать до земель промисловості.
 2. Малі виробничі бізнес-парки створюються на земельних ділянках площею не менше одного гектару і не більше 100 гектарів»;

3) у Законі України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23) пункт 2 статті 3 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:

«1-1) першочерговість підтримки орієнтованого на експорт малого виробничого підприємництва»;

4) у Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) доповнити статтю 136 пунктом 136.6 такого змісту:

«136.6. 0 відсотків від доходу, отриманого від діяльності підприємств малих виробничих бізнес-парків, утворених відповідно до Закону України «Про малі виробничі бізнес парки»;

Статтю 142 доповнити пунктом 142.4 такого змісту:

«142.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий підприємствами малих виробничих бізнес-парків, утворених відповідно до Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки» та внесених до Реєстру підприємств малих виробничих бізнес-парків центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику.

Реєстр підприємств малих виробничих бізнес-парків веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог виробничої діяльності, передбачених Законом України «Про малі виробничі бізнес-парки», підприємство малого виробничого бізнес-парку зобов’язано сплачувати цей податок з моменту позбавлення статусу такого підприємства»;

5) у Законі України від 05.04.2007 № 877-v «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389 доповнити пункт 1 статті 5 частиною 4 такого змісту:

«Протягом п’яти років з моменту реєстрації підприємства малих виробничих бізнес-парків звільняються від планових заходів державного нагляду (контролю)»;

6) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) доповнити новою статтею 172-8-1 такого змісту:

«Стаття 172-8-1. Порушення законодавства про малі виробничі бізнес-парки

 1. Вимагання посадовою особою в інвесторів, які не є публічними особами, інформації про джерело походження коштів, вкладених у заснування і розвиток підприємств малих виробничих бізнес-парків, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 2. Порушення посадовою особою прав підприємств малих виробничих бізнес-парків, а саме вимагання посадовою особою сплачувати оподаткування прибутку підприємств або невчасно відшкодовувати податок на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, №17, ст.112); платити мито за імпорт нового виробничого обладнання і механізмів відповідно до Митного тарифу України, установленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №20-21, ст. 740); здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю) згідно із Законом України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389),

– тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 

– тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 1. Звернення посадової особи з вимогою (проханням) до підприємства бізнес-парку щодо отримання чи фактичне отримання матеріальної (фінансової) допомоги, 

– тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,

– тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією наданої матеріальної (фінансової) допомоги та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

7) у розділі XVІ Митного тарифу України, установленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова

 

Код Назва Ставки мита, % Додаткові ОВО
преференційна пільгова

для підприємств малих виробничих бізнес парків

повна
8420 Каландри або інші валкові машини, крiм тих, що призначені для оброблення металiв чи скла, та валки для цих машин:        
8420 10 – каландри або інші валкові машини:        
8420 10 10 00 – призначені для використання у текстильнiй промисловостi   0 5
8420 10 30 00 – призначені для використання в паперовiй промисловостi   0 5
8420 10 80 – інші:        
8420 10 80 10 – призначені для виробництва гуми або пластмас   0 5
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:        
  – центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки:        
8421 11 00 00 – сепаратори молочнi   0 10
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олій:        
   
8438 10 10 00 – обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв   0 3  
8438 10 90 00 – обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробiв   0 3  
8438 30 00 00 – обладнання для цукрового виробництва   0 10  
8435 Преси, дробарки та аналогiчні машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогічних напоїв:        
8435 10 00 00 – машини та механізми   0 5  
8435 90 00 00 – частини   0 5  
8438 50 00 00 – обладнання для переробки м’яса або птицi   0 10  
8438 60 00 00 – обладнання для переробки фруктiв, горіхів або овочiв   0 5  
8438 80 – iнше обладнання:        
8438 80 10 00 – для переробки кави або чаю   0 1  
8438 80 91 00 – для виробництва або приготування напоїв   0 5  
8439 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:        
8439 10 00 00 – обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв   0 0  
8439 20 00 00 – обладнання для виробництва паперу або картону   0 5  
8439 30 00 00 – обладнання для обробки паперу або картону   0 2  
  – частини:        
8439 91 00 00 – обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв   0 5  
8439 99 00 00 – iншi   0 2  
8440 Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:          
8440 10 – обладнання:          
8440 10 10 00 – машини фальцювальнi   0 4  
8440 10 20 00 – машини аркушепiдбиральнi   0 4  
8440 10 30 00 – машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачi   0 4  
8440 10 40 00 – машини для безниткового з’єднання   0 4  
8440 10 90 00 – iнше   0 4  
8440 90 00 00 – частини   0 5  
8441 Інше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:        
8441 10 – машини рiзальнi:        
8441 10 10 00 – верстати комбiнованi поздовжньорiзальнi та перемотувальнi   0 5  
8441 10 20 00 – інші верстати поздовжньорiзальнi або поперечнорiзальнi   0 5  
8441 10 30 00 – машини гiльйотиннi паперорiзальнi   0 5  
8441 10 70 00 – iншi   0 5  
8441 20 00 00 – машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв   0 5  
8442 Машини, апаратура та оснащення (крiм верстатiв товарних позицiй 8456-8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та літографські камені, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):        
8442 30 – машини, апаратура та обладнання:        
8442 30 10 00 – фотонабірні та складальні машини   0 5    
  – інші:          
8442 30 91 00 – для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з відливним пристроєм чи без відливного пристрою   0 5    
8442 30 99 00 – інші   0 5  
8442 40 00 00 – частини до машин, апаратури або обладнання   0 5  
8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:        
  – обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:        
8443 11 00 00 – машини для офсетного друку, рулонні   0 5    
8443 12 00 00 – машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді)   0 5    
8443 13 – iншi машини для офсетного друку:          
  – аркушні:          
8443 13 10 00 – що використовувалися   0 3 шт  
  – новi з форматом аркуша:          
8443 13 31 00 – не бiльш як 52 х 74 см   0 3 шт  
8443 13 35 00 – понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см   0 3 шт  
8443 13 39 00 – понад 74 х 107 см   0 3 шт  
8443 13 90 00 – iншi   0 3 шт  
8443 14 00 00 – машини для високого друку, рулонні, крiм машин для флексографічного друку   0 5 шт  
8443 15 00 00 – машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку   0 5 шт  
8443 16 00 00 – машини для флексографiчного друку   0 3 шт  
8443 17 00 00 – машини для глибокого друку   0 3 шт  
8443 19 – iншi:          
8443 19 20 00 – для друкування на текстильних матерiалах   0 4 шт  
8443 19 40 00 – для використання у виробництві напівпровідників   0 4 шт  
8443 19 70 00 – інші   0 3 шт  
8474 Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiне­ральних копалин у твердому (включаючи порошкоподіб­ний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального пали­ва, керамiчних паст, незатвер­дiлого цементу, гiпсових матеріалів або iнших мiне­ральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:          
8474 10 00 00 – машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання   0 1  
8474 20 00 00 – машини для подрiбнення або розмелювання   0 7  
8475 Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газо­розрядних ламп у скляних колбах; машини для вироб­ництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв:          
8475 10 00 00 – машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах   0 5  
  – машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробiв:          
8475 21 00 00 – машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок   0 5  
8475 29 00 00 – iншi   0 5  
8475 90 00 00 – частини   0 5  
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в іншому місці не зазначене:          
8477 10 00 00 – машини iнжекцiйно-ливарні   0 10    
8477 20 00 00 – екструдери   0 10    
8477 30 00 00 – машини для видувного лиття   0 10    
8477 40 00 00 – машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини   0 5    
  – iншi машини для лиття або формування будь-яким іншим способом:          
8477 51 00 00 – для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин   0 5    
8479 40 00 00 – машини для виробництва канатiв, тросів або кабелiв   0 0    
8486 30 10 00 – апаратура для хімічного осадження з парової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв   0 2  
8486 30 30 00 – апаратура для сухого травлення на підкладках рідкокристалічних пристроїв   0 2  
8488 Обладнання, устаткування та апаратура, які використовуються для малого й середнього виробництва          
8488 10  – обладнання для виробництва засобів гігієни   0 0    
8488 10 10 00  – обладнання для виробництва  обладнання для виробництва підгузків   0 0    
8488 10 20 00 – обладнання для виробництва пелюшок для тварин;   0 0    
8488 10 30 00 – обладнання для виробництва туалетного паперу;   0 0    
8488 10 40 00 – обладнання для виробництва паперових серветок;   0 0    
8488 10 50 00 – обладнання для виробництва одноразових простирадл   0 0    
8488 10 60 00 – обладнання для виробництва жіночих прокладок, тампонів   0 0    
8488 10 70 00 – обладнання з виробництва зубних щіток   0 0    
8488 10 80 00 – обладнання для виробництва та складання серветок з нетканого матеріалу   0 0    
8488 10 90 00 –  обладнання для виробництва мила, побутової хімії, косметики і парфумерії   0 0    
8488 20  – обладнання для виробництва будівельних матеріалів   0 0    
8488 20 10 00 – обладнання для виробництва будівельних і оздоблювальних матеріалів   0 0    
8488 20 20 00 – цементні заводи   0 0    
8488 20 30 00 – цегельні заводи   0 0    
8488 20 40 00 – обладнання для виробництва металочерепиці   0 0    
8488 20 60 00 – обладнання для виробництва сендвіч-панелей   0 0    
8488 20 70 00 обладнання для виробництва будівельних блоків з пінобетону   0 0    
8488 20 80 00 – обладнання  з виробництва шпалер   0 0    
8488 20 90 00 – обладнання з виробництва пластикових труб   0      
8488 30  – обладнання для виробництва комплектуючих для будівництва   0 0    
8488 30 10 00 – обладнання з виробництва пластикових вікон, дверей;   0 0    
8488 30 20 00 – обладнання з виробництва алюмінієвих вікон, дверей   0 0    
8488 30 30 00 – обладнання для виготовлення пластикових профілів   0 0    
8488 30 40 00 – обладнання для випуску москітної сітки   0 0    
8488 40 – обладнання для продуктів харчування   0 0    
8488 40 10 00 – консервні заводи   0 0    
8488 40 20 00 – обладнання, для виробництва й упакування продуктів харчування і напоїв   0 0    
8488 40 30 00 – обладнання з виробництва жувальної гумки   0 0    
8488 40 40 00 – обладнання для виробництва кукурудзяних пластівців   0 0    
8488 40 50 00 – обладнання з виробництва локшини швидкого приготування в різній упаковці   0 0    
8488 40 60 00 – обладнання для виробництва макаронних виробів   0 0    
8488 40 70 00 –  обладнання з виробництва томат-пасти   0 0    
8488 40 80 00 – обладнання з виробництва крохмалю   0 0    
8488 40 90 00 – обладнання для виробництва ковбасних виробів, обладнання для м’ясокомбінатів   0 0    
8488 50 Обладнання  для виробництва товарів широко споживання   0 0    
8488 50 10 00 –  обладнання для виробництва одноразових запальничок   0 0    
8488 50 20 00 – обладнання з виробництва батарейок, акумуляторів   0 0    
8488 50 30 00 – обладнання з виробництва батарейок, акумуляторів   0 0    
8488 50 40 00 – обладнання для виготовлення вішалок для одягу   0 0    
8488 50 50 00 -обладнання для виробництва алюмінієвої фольги   0 0    
8488 60 Обладнання  для переробки відходів   0 0    
8488 60 10 00 – обладнання для переробки, утилізації відходів, сміття   0 0    
8488 60 20 00 – обладнання для переробки сміття   0 0    
8488 60 30 00  – обладнання для переробки автомобільних акумуляторів   0 0    
8488 60 40 00 – обладнання для переробки пластикових пляшок;   0 0    
8488 70 Обладнання для виробництва  альтернативних видів енергії   0 0    
8488 70 10 00 – обладнання для виробництва  сонячних батареї   0 0    
8488 70 20 00 – обладнання для виробництва  гідроелектростанцій   0 0    
8488 70 30 00 – обладнання для виробництва  вітроелектростанцій   0 0    
8488 70 40 00 –  обладнання для виробництва  паливних брикетів   0 0    
8488 80 Обладнання для легкої промисловості   0 0    
8488 80 10 00 – текстильне  обладнання, обладнання для текстильної промисловості   0 0    
8488 80 20 00 – обладнання для виробництва швейної фурнітури   0 0    
8488 80 30 00 – обладнання для виробництва рукавичок, панчішні (шкарпеткові) в’язальні автомати   0 0    
8488 80 40 00  – обладнання для виробництва штучної шкіри   0 0    
8488 80 50 00 –  обладнання для виробництва штучної шкіри   0 0    
8488 80 60 00 – обладнання з випуску застібок “блискавка”   0 0    
8488 80 70 00 –  обладнання для виробництва ґудзиків   0 0    
8488 80 80 00 – обладнання для взуттєвих фабрик   0 0    
8488 80 90 00 – обладнання для виробництва беретів;   0 0    
8488 90 – обладнання для виробництва канцелярських товарів   0 0    
8488 90 10 00 – обладнання виробництва кулькових ручок   0 0    
8488 90 20 00 – обладнання для  виробництва, пакування офісного паперу   0 0    
8488 90 30 00 –  обладнання для виробництва папок-файлів (кишень) для документів;   0 0    
8488 90 40 00 – обладнання з виробництва конвертів   0 0    

 

ІІІ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти відповідно до цього Закону;

2) затвердити положення про Реєстр підприємств малих виробничих бізнес-парків;

3)  центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову й митну політику, створити Реєстр підприємств малих виробничих бізнес-парків.

Завантажити одним файлом