Книга В.В. Галунька “ПЕНСІЯ ЯК ЧИННИК ПРАВОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ І БАТЬКІВ” (“PENSION AS FACTOR OF LEGAL INTERACTION BETWEEN CHILDREN AND PARENTS”)

У виданні сформовано «публічно-патріархальну» теорію забезпечення пенсіонерів на першому рівні пенсійного забезпечення. Вона має замінити солідарну систему пенсійного забезпечення. Згідно із «публічно-патріархальною» системою забезпечення літніх людей мають здійснювати їх діти-працівники через державну обов’язкову систему соціальної безпеки громадян. Запропоновано формулу: чим більше дітей і чим більші офіційні зарплати отримують працездатні діти, тим вищу пенсію отримують їхні літні батьки. Відрахування у працівників на першому рівні пенсійного забезпечення стають персоніфікованими і будуть накопичуватися на особистому рахунку застрахованої особи та виплачуватися її батькам після досягнення ними пенсійного віку. У випадку смерті одного чи обох батьків пенсійні внески не списуються, а розподіляються між родичами за певною методикою. Доведено, що право на пенсійне забезпечення літніх людей за рахунок дітей-працівників має бути визнано ООН і стати абсолютним правом для світової спільноти.

Призначається для політиків, державних службовців, студентів, учених, працівників, які займають публічні посади, та інших зацікавлених осіб.

 

The article forms the “public-patriarchal” theory of providing retirees as the first level of pension provision. It is should replace the solidarity pension system. According to the “public-patriarchal” system of support, working children through the state mandatory social security system should pay pensions to elderly parents. We are offered the formula: the bigger children and the official salaries they receive, the elderly parents receive the higher pension. The deductions of employees at the first level of retirement benefits becomes personal and will be accumulated in the personal account of the insured person and paid to parents after reaching the retirement age. In case of death of one or both parents, pension contributions are not written off by the state, but distributed among the relatives. We have proven that the right to retirement of elderly people at the expense of working children should be recognized by the UN and become an absolute right for the world community.

Book review (Переглянути книгу)