Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

Предмет і завдання адміністративного права

Валентин Галунько

рис1.2

Предмет правового регулювання – це та сфера, на яку поширюється право, матеріальний критерій розподілу права на структурні елементи –інститути, галузі, підгалузі. Предмет правового регулювання відповідає на питання: що регулюється правом?

На зорі становлення адміністративного права професор А. Єлістратов визначав: «Адміністративне право ставить за мету впорядкувати відносини між правлячою владою й особою у справах державного управління»; «Предметом адміністративного права є відносини між правлячою владою й особами». Учення про публічноправові відносини і способи захисту публічного права складають предмет загальної частини науки адміністративного права[1].

Незважаючи на значні зміни в соціальному, політичному, еконо­мічному та правовому житті суспільства, за останні сто років зазначене вище розуміння предмета адміністративного права не втратило своєї актуальності, хоча розширилося за змістом, наповнюючись багатогранними відтінками.

Межі предмета сучасного адміністративного права окреслюються:

по-перше, адміністративною діяльністю суб’єктів публічної адміні­страції щодо надання адміністративних послуг;

по-друге, адміністративною діяльністю суб’єктів публічної адміні­страції щодо здійснення управлінської (виконавчо-розпорядчої) діяльності:

– у процесі виконавчої діяльності суб’єкти публічної адміністрації забезпечують публічне виконання законів на території всієї держави;

– розпорядча діяльність полягає у прийнятті суб’єктами публічної адміністрації підзаконних нормативно-правових та індивідуальних адміністративних актів на основі та з виконання законів.

Отже, предметом адміністративного права України є суспільні відносин, які виникають між суб’єктами публічної адміністрації та об’єктами публічного управління[2].

За змістом предмет адміністративного права складається з надання адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності публічною адміністрацією.

Основними завданням адміністративного права України є:

1) забезпечення публічних суб’єктивних прав, свобод та законних інтересів невладних фізичних і юридичних осіб;

2) забезпечення нормального функціонування публічних інститутів держави і суспільства;

3) приведення стандартів адміністративно-правового регулювання України до вимог «acquіs communautaіre» правової системи Європейського Союзу;

4) забезпечення розвитку засад громадянського суспільства в Україні –одночасно як мети та засобу функціонування всієї державно-правової дійсності;

5) розвиток конституційно-правових засад із надання адміністративних послуг;

6) розвиток адміністративно-правових засад із запобігання та протидії корупції;

7) забезпечення попередження (профілактики) правопорушень засо­бами адміністративного права;

8) сприяння фізичним та юридичним особам у публічному забезпеченні безпечними продуктами харчування, якісними промисловими товарами та послугами;

9) створення належних умов для організації та функціонування органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Отже, сучасне адміністративне право України увібрало в себе кращі надбання вітчизняної та світової адміністративно-правової думки та виходить із концепції пріоритету законних публічних прав і свобод людини та громадянина.

[1] Елистратов А.И. Административное право : лекции / А. И. Елистратов. – М. : Типографія т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 5, 42, 76.

[2] До об’єктів публічного управління належать:
1) приватні фізичні особи: а) громадяни України; б) іноземці; в) особи без громадянства; г) приватні фізичні особи зі спеціальним статусом (наприклад, фізичні особи-підприємці);
2) приватні юридичні особи;
3) підпорядковані по службі, які нижче стоять в ієрархічному статусі, суб’єкти публічної адміністрації.

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика