Тел: +3 8(044) 228-10-31
Пошта: siplasl2019@gmail.com

Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна

Валентин Галунько

Як однорідна, відособлена в системі юриспруденції правова матерія, адміністративне право характеризується як:

1) галузь права;

2) наука;

3) навчальна дисципліна.

У теорії права під галуззю права розуміють відносно самостійну сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання. Щодо визначення поняття конкретної галузі права, то в юридичній літературі виробився підхід, згідно з яким визначаються такі її ознаки: основа відокремлення певної галузі права – якісно однорідні суспільні відносини; об’єктивність відокремлення груп суспільних відносин; певна структура[1]. Іншими словами, основним критерієм виділення галузі права є предмет, а додатковим – метод правового регулювання[2].

Отже, поєднуючи предмет і метод правового регулювання, можна дійти висновку, що адміністративне право як галузь права – це сукупність юридичних норм, що врегульовують однорідні суспільні відносини щодо наданням адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності публічною адміністрацією за допомогою комплексного методу правового регулювання.

Поняття науки адміністративного права ширше за поняття адміні­стративного права як галузі права. Основним призначенням науки адміні­стративного права є онтологічне опанування, гносеологічне пізнання та діалектичний розвиток й удосконалення різноманітних норм та інститутів загального й особливого адміністративного права. Більше того, часто в межах науки адміністративного права здійснюється дослідження юридичних інститутів інших галузей права на основі адміністративно-правового методу правового регулювання[3].

Отже, наука адміністративного права – це теоретичні положення й методологічні основи, які забезпечують процес, дослідження засад й ефективності інститутів адміністративного права.

Адміністративне право викладається в юридичних та інших навчальних закладах з метою оволодіння майбутніми юристами, працівниками державних органів системою теоретичних і науково-прикладних знань щодо принципів і норм, які регулюють суспільні відносини у сферах виконавчої влади та державного управління, а також уміннями й навичками практичного застосування зазначених знань.

Традиційно вважають, що навчальний курс адміністративного права України складається із загальної та особливої частин. Проте об’єктивне ускладнення суспільних відносин у сфері внутрішнього публічного управління, активний розвиток юридичної науки дає підстави вважати, що навчальний курс сучасного адміністративного права має складатись із загального адміністративного права та особливого адміністративного права.

Отже, адміністративне право як навчальна дисципліна – це систематизований відповідно до навчальної програми курс, що викладається в навчальних закладах.

[1] Теорія держави і права. Академічний курс : [підручник] / за ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 389.

[2] Теорія держави і права : навчальний посібник / [авт.-упоряд. В. В. Галунько, Г.О. Пономаренко, В. К. Шкарупа] ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2007. – С. 160.

[3] Найбільш часто вчені-адміністративісти досліджують різноманітні правові інститути загального та особливого адміністративного права, їх співвідношення; проблеми систематизації норм й інститутів цього права та кодифікації адміністративного законодавства; адміністративно-правовий статус суб’єктів цього права; адміністративні процедури та проблеми адміністративного процесу й адміністративної юрисдикції; засоби забезпечення і зміцнення режиму законності, дисципліни та відповідальності суб’єктів публічного управління; взаємозв’язок адміністративного права з іншими галузями вітчизняної юридичної системи; етапи історичного розвитку галузі; шляхи розвитку вдосконалення інститутів адміністративного права; досвід адміністративно-правового регулювання і досягнення зарубіжної адміністративно-правової науки (порівняльне адміністративне правознавство) та ін.

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика