Дисертація МАЛЬЦЕВА ВІТАЛІЯ ВІКТОРОВИЧА на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ” на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”

Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент
Братель Сергій Григорович,
Національна академія внутрішніх справ,
професор кафедри поліцейського права

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Ковальчук Андрій Трохимович,
Державний університет інфраструктури та технологій,
професор кафедри правосуддя

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Плугатар Тетяна Анатоліївна,
Державний науково-дослідний інститут МВС України,
т.в.о. ученого секретаря секретаріату Вченої ради

Захист відбудеться «22» липня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту публічного права за адресою: 03035, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 А

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика