MONOGRAPHIES

2022

Монографія

Топорецька З. М.

Київ: Алерта, 2022. 424 с.

ISBN 978-617-566-745-3

У монографії розглядаються проблемні питання публічного управління гральним бізнесом та лотерейною діяльністю і протидії злочинам, пов’язаним з ними. Виходячи з результатів аналізу наукових джерел, присвячених теорії адміністративного права, оперативно-розшукової діяльності, норм національного та зарубіжного законодавства у сфері державного регулювання (публічного управління, урядування) грального бізнесу та оперативнорозшукового законодавства, вітчизняної практики судових і правоохоронних органів та практики Європейського суду з прав людини, у монографії розкривається концепція публічного управління гральним бізнесом на рівні держави, а також концепція протидії злочинам, пов’язаним з легальним гральним бізнесом. 

Монографія

Маслов О. І.

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 184 с.

ISBN 978-966-992-739-2

В монографії досліджено сутність та зміст принципів адміністративної діяльності Національної поліції України. Встановлено правове закріплення та систему принципів адміністративної діяльності Національної поліції України. Визначено класифікацію принципів адміністративної діяльності Національної поліції України. Запропоновано різні шляхи вдосконалення законодавства України, яке встановлює принципи адміністративної діяльності Національної поліції України.

2021

Монографія

Вилков С. В.

Одесса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 274 с.

ISBN 978-966-992-357-8

Монографію присвячено визначенню адміністративно-правових засад організаційного забезпечення та реалізації права на безоплатну правову допомогу з боку суб’єктів, наділених професійним статусом адвоката. З’ясовано сучасне розуміння конституційно закріпленого права особи на безоплатну правову допомогу, особливості його адміністративно-правового забезпечення, а також підстави, порядок та принципи реалізації. Визначено систему та види безоплатної правової допомоги, проаналізовано коло суб’єктів як отримання, так і надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. 

Монографія

Олійник О. С.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Право, 2021. – 544 с.

ISBN 978‑966‑998-253-7

У другому виданні монографії, присвяченої комплексному дослідженню системи принципів кримінального права (загальноправових, спеціальних (галузевих), міжгалузевих, інституційних та міжінституційних) з огляду на історичний вітчизняний і зарубіжний досвід, авторкою враховано зауваження, висловлені під час захисту нею дисертації, що в підсумку дало змогу виробити науково обґрунтовані й затребувані практикою підходи до визначення поняття принципів кримінального права, допомогло у вирішенні кримінально-правових проблем як Загальної, так і Особливої частин Кримінального кодексу України.

Монографія

Колесник Я. В.

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 190 с.

ISBN 978-966-992-684-5

Досліджено принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконаленя адміністративного законодавства в цій сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід і правові проблеми реалізації принципів здійснення правоохоронної функції держави органами Національної поліції.

Монографія

Константінов К. В., Олійник О. С., Бабіков О. П. 

К. : Науково-дослідний інституту публічного права, 2021. – 196 с.

ISBN 978-617-502-166-8

Монографію присвячено порівняльному кримінологічному аналізу наданню неправомірної вигоди (хабара) за кримінальним законодавством України та країн Закавказзя та визначенню заходів з підвищення ефективності протидії цим суспільно небезпечним явищам

2020

Монографія

Фесенко О. М.

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 580 с.

ISBN 978-966-992-380-6

Монографію присвячено проблемі адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні. Визначено його специфічні риси, механізм і шляхи оптимізації. Висвітлено правові режими інвестування та міжнародно-правові стандарти в цій сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід і повноваження правоохоронних органів як суб’єктів захисту інвестицій.

Монографія

Петров С. Є.

Одеса : Гельветика, 2020. 404 с.  

ISBN 978-966-992-459-9

Монографія присвячена проблемі визначення особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС, його поняття, ознак, елементів. В роботі широко представлено теоретичні погляди на зміст елементів адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС, відповідність рівня правового регулювання потребам здійснення завдань, покладених на цей орган, визначено прогалини, недоліки та протиріччя нормативно-правового регулювання. 

Монографія

Шкляренко А. М.

Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 212 с.

ISBN 978-966-992-272-4

Монографію присвячено комплексному науковому аналізу сутності та особливостей адміністративно-правового статусу поліції охорони, а також окресленню напрямків вдосконалення адміністративного законодавства, норми якого визначають правовий статус даного структурного підрозділу Національної поліції України. Визначено, що правові засади діяльності поліції охорони охарактеризовано, як систему нормативно-правових актів, що містять положення, які регламентують роботу зазначеної правоохоронного органу. 

Монографія

Демешко М. В.

Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 236 с.

ISBN 978-617-502-166-8

Монографію присвячено комплексному науковому аналізу фундаментальних теоретичних та практичних проблем адміністративно-правового регулювання меценатства і спонсорства. Вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності норм адміністративного законодавства щодо регулювання меценатської та спонсорської діяльності, та побудови всебічно обґрунтованого механізму комплексного нормативного регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері меценатства та спонсорства.

Монографія

Іщук Д. О.

Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 356 с.

ISBN 978-966-992-238-0

Роботу присвячено дослідженню проблеми адміністративно-правового статусу спеціалізованих суб’єктів протидії корупції в Україні. Висвітлено концептуальні засади вдосконалення діяльності Національного агентства з питань запобіганння корупції, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Монографія

Шутак Т. Г.

Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 164 с.

ISBN 978-966-992-176-5

Монографію присвячено аналізу особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів транскордонного співробітництва, зокрема територіальних громад, їхніх представницьких органів та об’єднань, місцевих органів виконавчої влади, що взаємодіють з територіальними громадами й органами публічної влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої законодавством України та угодами про транскордонне співробітництво. З’ясовано зміст і ключове призначення державної підтримки транскордонного співробітництва. Проаналізовано складові її здійснення суб’єктами владних повноважень. 

Монографія

Коміссаров С. А.

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 512 с.

ISBN 978-966-992-039-3

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проаналізовано концептуальні підходи до його визначення, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід з цього питання. Висвітлено проблемні аспекти проступків проти публічного порядку, особливості його нормативно-правового забезпечення, а також провадження у відповідних справах.

2019

Монографія

Крилов Д. В.

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 380 с.

ISBN 978-966-992-037-9

Роботу присвячено дослідженню проблеми публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики. Надано загальну характеристику, розкрито форми й методи механізму її здійснення. Особливу увагу приділено характеристиці та змісту окремих видів адміністративних процедур з реалізації державної податкової політики. Встановлено перспективи побудови нової моделі публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики.

Монографія

Соф’ін М. І.

Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 436 с.

ISBN 978-966-916-914-3

Роботу присвячено дослідженню проблем реалізації фіскальної політики Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення фіскальної політики нашої держави в контексті євроінтеграційних процесів.

Монографія

Козін С. М.

К.: Науково-дослідний інституту публічного права, 2019. – 224 с.

ISBN 978-966-916-842-9

Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов’язків в системі додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а також науковому обґрунтованню пропозиції й рекомендації з удосконалення нормативно-правового регулювання і правозастосовної практики в цій царині. Наведено науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку одноразового грубого порушення працівником трудових обов’язків. 

Монографія

Рубан А. Г.

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 236 с.

ISBN 978-966-916-932-7

Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльності прокуратури як органу публічної влади, на який покладено здійснення правоохоронної функції держави. Розкрито теоретико-методологічні засади адміністративної діяльності органів прокуратури України, яка є основою реалізації правоохоронної функції держави, з огляду на оновлений правовий статус вказаного суб’єкта. 

Монографія

Кицул С. Ю.

Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 198 с.

ISBN 978-966-916-946-4

Монографію присвячено висвітленню основних засад реалізації публічного адміністрування газовидобувної галузі України, з’ясуванню особливостей діяльності публічної адміністрації в цій сфері, а також пошуку оптимальних шляхів усунення законодавчих прогалин, що гальмують процес становлення країни як енергетично незалежної.

Монографія

Рябов О. А.

Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 232 с.

ISBN 978-966-916-870-2

У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно досліджено селянський повстанський рух в українському державотворенні 1917 – 1921 років на теренах Київської губернії. Вперше всебічно розкрито становлення і розвиток селянського повстанського руху Київщини в роки Української революції 1917–1921 рр., його соціально-економічні та національно-державницькі чинники, розкрито організаційно-правові основи збройного спротиву селян-повстанців.  

Монографія

Башинський О. А.

Київ : Науково-доослідний інститут публічного права, 2019. – 196 с.

ISBN 978-966-916-869-6

У монографії зроблено комплексний аналіз нормативно-правової бази та наукових праць, який дозволив всебічно висвітлити формування та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1991 рр.), що сприятиме врахуванню історичного досвіду при удосконаленні норм інституту кримінального покарання в КК України.

Монографія

Соф’ін М. І.

Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 436 с.

ISBN 978-966-916-914-3

Роботу присвячено дослідженню проблем реалізації фіскальної політики Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення фіскальної політики нашої держави в контексті євроінтеграційних процесів.