Центральноукраїнський вісник права та публічного управління

Журнал є науковим рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики, публічного управління та адміністрування. Фокус видання – міжнародний та зарубіжний досвід архітектоніки безпеки, розробка безпекових проєктів, впровадження безпекового середовища, управління постконфліктними територіями.


Philosophy and Cosmology – Open Access Journal

Philosophy and Cosmology (ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print)) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, which is published semiannually by the International Society of Philosophy and Cosmology (ISPC).

State registration certificate of the print media КВ №20780-10580Р, 25 June 2014.

«Прикарпатський юридичний вісник» (Категорія «Б») – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Видання було засновано в 2011 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Збірник випускається на базі Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». До редакційної колегії збірника входять багато відомих в Україні та за її межами науковців, що свідчить про високі вимоги, які висуваються до якості й новизни публікацій.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем сучасної правової науки, зокрема актуальні питання теорії держави й права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права, процесуальних і комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової освіти, а також інші аспекти правової політики держави.

ISSN 2305-0314 (Print) 2664-6234 (Online)

 

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання, засноване юридичним факультетом Запорізького національного університету у 2013 році.

Фахова реєстрація: електронний журнал включений до переліку електронних фахових видань України на підставі Наказу МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії “Б” у галузі юридичних наук (081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право).

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2524-0374

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність видання: 12 разів на рік.

Редакція присвоює DOI до статей.

Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник – Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року • Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

Всеукраїнським фондом юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровським гуманітарним університетом видається всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство» (Категорія «Б»). 

Журнал заснований у 2004 році з ініціативи генерал-лейтенанта міліції Віталія Федоровича Захарова, заслуженого діяча науки і техніки України, кандидата юридичних наук, професора.

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» видається з 1994 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

економічні науки – категорія Б: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 р. № 886 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року”.
юридичні науки – категорія Б: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 вересня 2020 р.”.
фахове видання з обліку та аудиту: Рішення Аудиторської палати України від 21.12.2017 № 353/10.