Наукові видання рекомендовані до друку вченою радою НДІПП

Посібник

Бабіков О. П.

Наук.-дослід. ін-т публічного права; 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ: Норма права, 2024. – 464 с.

ISBN 978-617-7850-92-1

У запропонованому виданні досліджено основні засади правового регулювання організації та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, тактичні прийоми, що використовуються учасниками кримінального провадження під час їх проведення, наведено зразки процесуальних доку- ментів та надано рекомендації щодо їх складання з урахуванням особли- востей, притаманних кожній НС(Р)Д.

Рекомендації щодо організації проведення та фіксації ходу і результа- тів НС(Р)Д надано на підставі правових позицій Верховного Суду, ЄСПЛ, рекомендацій правоохоронних органів та практичного досвіду з ураху- ванням змін, внесених до кримінального процесуального законодавства у зв’язку з введенням воєнного стану.

Книгу доповнено актуальною судовою практикою з правовими пози- ціями Верховного Суду у справах, розглянутих в 2023 році, зокрема у сфері використання результатів НС(Р)Д, одержаних в інших кримінальних про- вадженнях, щодо проблемних питань проведення і фіксації контролю за вчиненням злочину. Окремо звернуто увагу на розмежування технічних та спеціальних технічних засобів, вимоги щодо відображення відомостей про такі засоби в процесуальних документах. У сфері забезпечення балансу інтересів кримінального судочинства та забезпечення гарантій прав і сво- бод людини, розглянуто питання втручання в приватне життя при вико- ристанні пошукових систем, застосуванні штучного інтелекту, визначено проблемні питання та напрямки вдосконалення законодавства у цій сфері.

Посібник призначений для працівників правоохоронних органів, адво- катів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти та широкого кола осіб.

Практичний посібник

Бабіков О. П. Бабіков О. С.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права; 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ: Норма права, 2024. – 396 с.

ISBN 978-617-7850-91-4

У виданні досліджено теоретичні та практичні аспекти, пов’язані зі складанням та використанням документів, використанням електро- нних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем у кри- мінальному провадженні з урахуванням змін, внесених у законодавство в зв’язку із введенням військового стану. Наведено основні вимоги до документів та запропоновано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, які складаються учасниками кримінального провадження. Для слідчих та адвокатів буде в нагоді перелік питань, що ставляться при призначенні експертиз.

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних про- ваджень, адвокатських досьє, судових справ, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, адвокатів, науковців та широкого кола осіб.

Посібник

Дрозд О. Ю., Боровик А. В., Іванців М. P.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. – 212 с.

Навчальний посібник присвячено комплексному аналізу професійної правничої допомоги при вирішенні адміністративних справ. Проаналізовано положення доктринальних джерел щодо інституту надання професійної правничої допомоги у процесі вирішення адміністративних справ в Україні. Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення інституту надання професійної правничої допомоги у процесі вирішення адміністративних справ в Україні.

Посібник

Бабіков О. П.

Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика / О. П. Бабіков ; Наук.-дослід. ін-т публічного права. – Київ : Норма права, 2023. – 434 с.

ISBN 978-617-7850-58-7

У запропонованому виданні досліджено основні засади право- вого регулювання організації та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, тактичні прийоми, що використовуються учасни- ками кримінального провадження під час їх проведення, наведе- но зразки процесуальних документів та надано рекомендації щодо їх складання з урахуванням особливостей, притаманних кожній НС(Р)Д.

Рекомендації щодо організації проведення та фіксації ходу і результатів НС(Р)Д надано на підставі правових позицій Верховного Суду, ЄСПЛ, рекомендацій правоохоронних органів та практичного досвіду з урахуванням змін, внесених до криміналь- ного процесуального законодавства у зв’язку з введенням воєнно- го стану.

Посібник призначений для працівників правоохоронних орга- нів, адвокатів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти та широ-кого кола осіб.

Практичний посібник

Бабіков О. П. Бабіков О. С.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 374 с.

У виданні досліджено теоретичні та практичні аспекти, пов’язані зі складанням та використанням документів, використанням електронних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем у кримінальному провадженні з урахуванням змін, внесених у законодавство в зв’язку із введенням військового стану. Наведено основні вимоги до документів та запропоновано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, які складаються учасниками кримінального провадження. Для слідчих та адвокатів буде в нагоді перелік питань, що ставляться при призначенні експертиз. 

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, судових справ, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику. 

Посібник

Бабіков О. П.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 392 с.

У  виданні досліджено основні засади правового регулювання організації та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, тактичні прийоми, що використовуються учасниками кримінального провадження під час їх проведення, наведено зразки процесуальних документів та надано рекомендації
щодо їх складання з урахуванням особливостей, притаманних кожному НС(Р)Д.

Практичний посібник

Бабіков О. П. Бабіков О. С.

Наук.-дослід. ін-т публіч. права – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. – 374 с.

У виданні досліджено теоретичні та практичні аспекти, пов’язані зі складанням та використанням документів, використанням електронних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем у кримінальному провадженні з урахуванням змін, внесених у законодавство в зв’язку із введенням військового стану. Наведено основні вимоги до документів та запропоновано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, які складаються учасниками кримінального провадження. Для слідчих та адвокатів буде в нагоді перелік питань, що ставляться при призначенні експертиз. 

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, судових справ, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику. 

Практичний посібник

Олійник О. С., Бабіков О. П.

НДІ публіч. права. – Харків : Право, 2021. – 416 с.

ISBN 978-966-998-255-1

У виданні досліджено форми фіксації процесуальних дій і рішень у кримінальному провадженні, відображено особливості використання різноманітних електронних інформаційних систем під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, надано зразки найбільш застосованих процесуальних документів, що складаються учасниками кримінального провадження.

При підготовці посібника використано матеріали кримінальних проваджень, адвокатських досьє, аналітичні та дослідні матеріали правоохоронних органів, судову практику.