Адміністрація

Президент Інституту

Є одноособовим виконавчим органом управління Інститутом. Президент обирається з числа провідних вчених-фахівців України в галузі досліджень Інституту на Загальних зборах трудового колективу Інституту строком на 5 років. Рішення загальних Зборах трудового колективу затверджується Наглядовою радою Інституту. У випадку дострокового припинення повноважень президента Інституту, Наглядова рада Інституту призначає виконуючого обов’язки президента до моменту заміщення цієї посади у встановленому Статутом порядку. Президент керує Інститутом i несе вiдповiдальнiсть за його дiяльнiсть перед Наглядовою радою Інституту, Вченою радою Інституту, Загальними зборами трудового колективу Інституту. Президент Інституту: вирішує питання діяльності Інституту відповідно до статутних завдань, здійснює від імені Інституту його права та реалізує його правоздатність і дієздатність, за винятком питань, які входять до компетенції інших органів управління Інституту; представляє Інститут в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, іноземних організаціях тощо; без доручення діє від iменi Інституту, представляє його в усіх органiзацiях, розпоряджається майном Інституту в межах статутної діяльності, укладає договори (інші правочини), видає доручення (довіреності), відкриває в установах банків рахунки Інституту; видає накази i дає розпорядження, обов’язкові для всіх працiвникiв Інституту; визначає функціональні обов’язки працівників; приймає на роботу i звільняє з роботи працiвникiв Інституту; призначає частину складу Вченої ради Інституту; залучає до спiвробiтництва творчі наукові колективи, у тому числі на контрактній основі, що органiзуються на певний строк для вирішення конкретних завдань; щорічно звітує перед Загальними зборами трудового колективу Інституту та Наглядовою радою Інституту про свою діяльність; виконую інші повноваження та вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію мети та основних напрямів діяльності Інституту і в інтересах статутної діяльності Інституту.

 

Заступники президента з наукової роботи

Заступники президента Інституту з наукової роботи призначаються на посаду і звільняється з посади президентом Інституту та підпорядковується безпосередньо президенту Інституту. Розподіл посадових повноважень і завдань між заступниками здійснює президент Інституту. Заступники президента Інституту з наукової роботи, відповідно до розподілених між ними повноважень, відповідають за ефективне виконання дорученої президентом Інституту роботи; дотримання вимог виконавської і трудової дисципліни; стан наукової роботи в Інституті. Заступники президента Інституту з наукової роботи: керують окремими напрямками наукової, науково-технічної та виробничо-господарської діяльності Інституту; організовують виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень в сфері права, забезпечують розвиток юридичної галузі науки; беруть участь у формуванні та обґрунтуванні цілей і завдань досліджень і проектних розробок, визначають значення і необхідність їх проведення, шляхи і методи їх розв’язання; здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог та нормативів по організації праці; організовують проведення комплексних досліджень і розробок з відповідних напрямків, беруть участь в їх здійсненні, забезпечують виконання тематичних планів, високу якість і високий науковий рівень робіт, практичне використання їх результатів; координують діяльність підлеглих їх структурних підрозділів, забезпечують використання в їх діяльності досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, патентних і науково-інформаційних матеріалів, обчислювальної та організаційної техніки і прогресивних методів виконання робіт, відповідність результатів досліджень завданням, стандартам та іншим нормативам; організовують складання зведених науково-технічних звітів по відповідних наукових напрямках, надання науково-технічної інформації і звітів про виконані роботи в органи статистики, підготовку до видання наукових праць, які є результатом досліджень і розробок, їх рецензування; здійснюють керівництво роботою по перевірці результатів досліджень і розробок; забезпечують раціональну розстановку і використання кадрів в підпорядкованих структурних підрозділах; контролюють виконання структурними підрозділами рішень вченої ради та наказів і розпоряджень президента Інституту; проводять роботу з підвищення кваліфікації та підготовки наукових кадрів; беруть участь в пропаганді наукових знань і досягнень юридичної науки, в організації наукових конференцій, нарад, дискусій, дають відгуки і висновки на розробки, пов’язані з тематикою очолюваних ними наукових напрямків досліджень.

 

Бухгалтер

Бухгалтер підпорядковується безпосередньо президенту Інституту. Бухгалтер: самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в Інституті формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності Інституту й технології оброблення даних; забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку; за погодженням з президентом Інституту подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань; бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів Інституту, у перевірках стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах; готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку; забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності Інституту та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище Інституту та результати його діяльності; виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Бухгалтер також виконує функції інспектора з кадрів: веде облік особового складу Інституту, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації; оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів президента Інституту; формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю; готує необхідні матеріали і проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників; заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників; веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток; складає встановлену звітність про роботу з кадрами тощо.

 

Помічник президента Інституту

Виконує окремі службові доручення президента Інституту; надає допомогу президенту Інституту з окремих питань діяльності Інституту і створення умов, що забезпечують максимальну ефективність праці президента Інституту. Помічник президента Інституту: здійснює контроль за своєчасним виконанням працівниками Інституту виданих наказів та розпоряджень; розробляє методики такого контролю і веде картки обліку виконання наказів, розпоряджень і доручень президента Інституту; планує робочий день президента Інституту (зустрічі, прийом здобувачів і працівників, телефонні дзвінки тощо); здійснює технічне забезпечення діяльності президента Інституту (замовлення транспорту, організація зустрічей, переговорів тощо); здійснює короткочасні службові відрядження за вказівкою президента Інституту для вирішення окремих питань; супроводжує президента Інституту на зустрічах і у відрядженнях; бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи і складає необхідні документи за результатами зустрічей, переговорів; підтримує зв’язок з іншими організаціями і підприємствами, а також державними органами і вирішує справи, які не потребують особистої присутності президента Інституту; за дорученням президента Інституту узгоджує або вирішує окремі питання з керівниками і працівниками структурних підрозділів Інституту, контролює виконання ними окремих доручень і наказів президента Інституту, а також отримує від них необхідну інформацію і матеріали; за дорученням президента Інституту готує проекти наказів, рішень і розпоряджень президента Інституту, а також інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності Інституту; організовує діловодство, вивчає кореспонденцію, що надійшла на ім’я президента Інституту, в межах своєї компетенції готує проекти відповідей або рішень; виконує окремі доручення президента Інституту щодо управління персоналом, здійснює контроль за роботою окремих працівників; здійснює контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах Інституту і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне вжиття відповідних заходів; виконує інші обов’язки і доручення президента Інституту в межах своєї компетенції.

 

Діловод

Діловод підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; його діяльність координується і контролюється через помічника президента Інституту. Діловод: приймає, реєструє вхідну кореспонденцію і передає її президенту Інституту або помічнику президента Інституту, або передає безпосередньо у структурні підрозділи (залежно від характеру і змісту кореспонденції); відповідно до резолюцій президента Інституту передає документи на виконання, оформляє реєстраційні картки; веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів; відправляє відповідну документацію адресатам; веде облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує й зберігає документи поточного архіву; готує й здає до архіву Інституту документальні матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку; забезпечує зберігання службової документації; виконує окремі службові доручення президента Інституту, заступників президента Інституту та помічника президента Інституту.

 

Вчена рада інституту

Є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту та вирішує питання, віднесені до її відання законодавством про науку і освіту. Президент Інституту, його заступники і вчений секретар Інституту є членами Вченої ради Інституту за посадою. Головою Вченої ради Інституту є його Президент, а у разі його відсутні – головуючим на засіданні Вченої ради Інституту є особа, яка виконує обов’язки Президента Інституту. Вчена рада Інституту: визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту; здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт; розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів і докторантів, їх наукових керівників (консультантів), вирішує питання їх атестації; затверджує результати атестації наукових працівників; обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників; в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань. Крім того, вчена рада розглядає основні напрямки наукової дiяльностi Інституту i рекомендує їх до затвердження Наглядовою радою Інституту, а також розв’язує питання, пов’язані iз забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема: стан реалiзацiї наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, проведення нарад i конференцій; матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових досліджень; питання, пов’язані з удосконаленням структури Інституту; питання координації та наукового спiвробiтництва Інституту з іншими органiзацiями i установами; затвердження тематичних планів науково-дослідної роботи структурних підрозділів Інституту; затвердження річних звітів про наукову роботу Інституту; питання міжнародного наукового спiвробiтництва Інституту; питання видавничої дiяльностi Інституту; висунення видатних наукових праць, наукових вiдкриттiв та винаходів на  присудження нагород, у тому числі міжнародних; обрання наукових працiвникiв за конкурсом; порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань; висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) i член-кореспонденти Національної академії правових наук України; обрання керiвникiв фiлiй та представництв; розгляд інших питань, передбачених Статутом Інституту, а також віднесених до відання вченої ради наукової установи законодавством з питань освіти і науки.

 

Відділ аспірантури та докторантури

Аспірантура і докторантура є самостійним науково-освітнім структурним підрозділом Інституту та створений для координації діяльності структурних підрозділів Інституту, наукові працівники яких здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук – фахівців вищої кваліфікації для юридичної науки і практики. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про освіту”, Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502), Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, іншими нормативно-правовими актами в сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Відділ аспірантури і докторантури підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; робота відділу аспірантури і докторантури координується через заступників президента Інституту з наукової роботи. Основними завданнями відділу аспірантури і докторантури є: визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти ступеня доктора освіти, здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; оцінювання здобувачів вищої освіти, наукових працівників; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами. Відділ забезпечує: дослідницьку базу для проведення наукових досліджень; проведення інноваційних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних правових проблем; професійний розвиток докторантів та аспірантів; участь науковців у конференціях та наукових заходах, залучення у мережу наукових контактів для обміну досвідом та співпраці; публікацію аспірантами і докторантами результатів їхніх наукових досліджень; залучення докторантів і аспірантів до практичної діяльності в галузі публічного права (правове консультування, експертиза законопроектів, розробка політик та нормативно-правових актів).

 

ВІДДІЛ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Відділ підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; робота відділу координується через заступників президента Інституту з наукової роботи. Основними завданнями відділу є: в сфері дослідження філософських аспектів – наукова робота відділу включає аналіз моральних, етичних та соціальних питань, а також розробку філософських підходів до правового регулювання конфліктів та побудови справедливого суспільства після завершення воєнного періоду; в сфері юридичної лінгвістики та комунікації – наукова робота відділу включає дослідження юридичної термінології, мовних засобів та комунікаційних стратегій, які сприяють зрозумілості та ефективній передачі правової інформації, зокрема в умовах кризи; в сфері правової психології і етики – робота відділу включає дослідження психологічних наслідків конфлікту для індивідуумів та суспільства, розробку етичних принципів для правників та розвиток психологічних підходів до розрішення правових конфліктів, зокрема серед вразливих категорій громадян України; одним із напрямів роботи відділу є міждисциплінарні дослідження, які поєднують філософію права та юридичну лінгвістику з іншими галузями знань, такими як політична наука, соціологія, психологія тощо.

 

ВІДДІЛ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ

Відділ підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; робота відділу координується через заступників президента Інституту з наукової роботи. Основними завданнями відділу є: в сфері аналізу та оцінки законодавства – наукова робота відділу включає перегляд існуючих норм та розробку нових законодавчих ініціатив з метою забезпечення ефективного правового регулювання умов воєнного стану та повоєнного періоду; в сфері наукової експертизи правових актів – наукова робота відділу включає проведення науково-правової експертизи законопроектів та інших нормативно-правових актів України, доктринальне тлумачення нормативних актів з метою забезпечення їх відповідності міжнародним стандартам, правам людини та ефективного функціонування правової системи; в сфері наукової розробки політик та рекомендацій – наукова робота відділу включає розробку правових норм методів регулювання і оцінювання ризиків з метою посилення складової прозорості та несприйняття корупції у публічній сфері. Також відділ займатиметься розробкою політик, програм та рекомендацій, спрямованих на забезпечення правової безпеки та захисту прав громадян у воєнний період та після його завершення, що включає розробку стратегій щодо захисту прав дітей, врегулювання гуманітарної допомоги, реконструкції та відновлення постраждалих територій тощо; в сфері моніторингу та оцінку – наукова робота відділу включає моніторинг та оцінку ефективності правового регулювання в Україні, що дозволяє ідентифікувати недоліки та вдосконалювати законодавство та правову практику для забезпечення ефективного захисту прав громадян.

 

ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Відділ підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; робота відділу координується через заступників президента Інституту з наукової роботи. Основними завданнями відділу є: в сфері аналізу публічного права – наукова робота відділу пов’язана із аналізом і дослідженням проблем науки і правового регулювання галузей публічного права, зокрема конституційного, адміністративного, фінансового та інших галузей публічного права; в сфері розробки проектів нормативно-правових актів – наукова робота відділу спрямована на розробку і підготовку науково обґрунтованих нормативних актів і змін до них, які регулюють функціонування державних структур, органів публічного адміністрування та інших суб’єктів публічної влади; в сфері забезпечення прав і свобод громадян – наукова робота відділу зосереджена на науковому напрацюванні норм захисту прав і свобод громадян, що включає розробку механізмів захисту прав людини, гарантій доступу до юстиції, захисту приватності та інших фундаментальних прав; в сфері ефективного управління кризовими ситуаціями – наукова робота відділу спрямована на розробку та впровадження стратегії та політики щодо ефективного управління кризовими ситуаціями, що включає планування, координацію та моніторинг заходів уряду та інших суб’єктів влади в умовах воєнного стану та повоєнного періоду.

 

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ І МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відділ підпорядковується безпосередньо президенту Інституту; робота відділу координується через заступників президента Інституту з наукової роботи. Основними завданнями відділу є: в сфері організації наукових заходів – наукова робота відділу спрямована на організацію і проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, семінарів та інших наукових заходів за напрямками наукової роботи відділів Інституту; в сфері розробки та просування наукових проектів – наукова робота відділу включає підтримку наукових ініціатив та проектів відділів Інституту, супровід в подачі заявок на участь в грантових програмах та конкурсах з метою залучення фінансування для реалізації наукових ідей; в сфері розвитку наукового потенціалу – наукова робота відділу включає пошук навчальних (стипендіальних та ін.) можливостей та підвищення кваліфікації наукових працівників, щоб вони могли ефективно працювати в умовах воєнного стану та повоєнного часу, зокрема сприяння у програмах стажування та обміну досвідом наукових працівників, докторантів і аспірантів Інституту в Україні та закордоном; в сфері розвитку партнерських відносин – наукова робота відділу спрямована на встановлення та підтримку партнерських відносин з іншими науковими інститутами, університетами, міжнародними організаціями та урядовими структурами для забезпечення обміну знаннями, ресурсами та дослідницькими можливостями, а також залучення додаткових джерел фінансування для реалізації наукових проектів. За зверненнями фізичних і юридичних осіб на договірних засадах відділ забезпечує: надання консультативних науково-дослідних послуг, проведення аналітичних досліджень і науково-правових експертиз процесів і явищ, які стосуються фізичних і юридичних осіб, розробку проектів різних документів, перевірку договорів на відповідність положенням законодавства тощо; розробку та реалізацію тренінгових програм (курсів, семінарів та ін.), пов’язаних із правовим регулюванням різних сфер діяльності державних та приватних структур, підприємств і організацій.