СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА - ГАЛУНЬКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

ГАЛУНЬКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

У Науково-дослідному інституті функціонує спеціалізована вчена рада К 26.503.01 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки).

Склад спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 року № 1412 у кількості 17 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду доктор юридичних наук, професор Валентин Галунько.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Олександр Кобзар.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, старший дослідник Ксенія Куркова.

До складу ради входять провідні науковці як Науково-дослідного інституту, так і Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національна академія Національноі гвардії України, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Сумського державного університету.